Forretningsbetingelser

1 Virksomhedsoplysninger

1.1 Firmanavn: Autodeal.dk

1.2 Adresse: Priorsvej 42

1.3 By: 8600 Silkeborg

1.4 Tlf.: +45 50 30 27 27

1.5 Mail: Kontakt@autodeal.dk

1.6 CVR: 39163644

2 Adgang og rettigheder til Autodeal.dk

2.1 Alle personer og virksomheder kan oprette sig som sælger på Autodeal.dk. Med denne type bruger kan man udelukkende sætte biler til salg.  

2.2 Erhvervsdrivende virksomheder med aktivt CVR-nummer kan oprette sig som køber på Autodeal.dk, hvor man har adgang til at købe og byde på alle de biler, som er på auktion. Det er et krav, at virksomheden har en autorelateret branchekode eller på anden måde kan bevise, at man arbejder med biler i en professionel sammenhæng. 

2.3 Autodeal.dk har til en hver tid ret til at afvise både private og erhvervsdrivende uden yderligere forklaring. 

2.4 Alle brugere er fortrolige og må under ingen omstændigheder deles eller på anden videregives. 

2.5 Det er op til den enkelte bruger på Autodeal.dk at være opdateret omkring handelsbetingelser, rettigheder samt at have læst og forstået disse.

3 Tilmeld bil på Autodeal.dk

3.1 Tilmelding af bil på auktion kan enten ske via formularen på Autodeal.dk eller igennem telefonisk kontakt med kundeservice. Der gælder samme regler og betingelser uagtet måden hvorpå bilen bliver tilmeldt auktion. 

3.2 Tilmelding af bil på auktion er gratis, og koster ikke kunden noget. Det er kun hvis bilen bliver solgt, at der opkræves salær. 

3.3 Det er kun registeret ejer af bilen, som kan tilmelde og sælge bilen på Autodeal.dk. Foreligger der en skriftlig fuldmagt fra ejer til 3. part, så kan man omgås dette punkt. 

3.4 For erhvervsdrivende kan ansatte som udgangspunkt sælge og købe via deres bruger på Autodeal.dk i henhold til virksomhedens egne interne politikker.  Erhvervsdrivende kan desuden også sælge biler på vegne af deres kunder.

3.5 Autodeal.dk bestemmer som udgangspunkt hvilken auktionsdag bilen skal tilmeldes på, da der kan forekomme dage, hvor det vurderes uhensigtsmæssigt at have bilen på auktion.

3.5 Når bilen er indsendt til Autodeal.dk, så må bilen som udgangspunkt ikke være til salg andre steder. Tilmelding til Autodeal.dk er bindende, og sælger er forpligtet til at sælge bilen til køber, såfremt bilen har opnået mindstepris. Er mindsteprisen ikke opnået, så kan sælger selv bestemme om han ønsker at sælge til højest bydende.

4 Beskrivelse af bil

4.1 Beskrivelse af bilen skal til en hver tid være 100% komplet, troværdig og fyldestgørende. Desuden skal sælger følge de foreskrevne regler og procedurer, der forekommer i oprettelsesprocessen. 

4.2 Det er udelukkende sælgers ansvar at indtastede oplysninger er korrekte. 

4.3 Når sælger har oprettet bilen på auktion er det vedkommendes ansvar at kunne levere bilen i den beskrevne stand. Den beskrevne stand er altså bindende, også selvom auktionen muligvis først slutter flere dage efter oprettelsen.

4.4 Det er sælgers ansvar at angive hvorvidt bilen er ubehæftet, fri af andre ejerforhold eller andre pantmæssige forhold. 

4.5 Det understreges, at sælger til en hver tid er forpligtiget til at beskrive bilen fyldestgørende og dette ansvar pålægges udelukkende sælger. Autodeal.dk har ingen ansvar for bilens beskrivelse uagtet om bilen tilmeldes online eller per telefon.

4.6 Opstår der tvivl om hvorvidt beskrivelsen er korrekt, skal den ansvarlige sælger hurtigst muligt tage kontakt til Autodeal.dk.

5 Mindstepris

5.1 Mindsteprisen fastsættes af sælger selv. Sælger kan til en hver tid ringe og få professionel hjælp af Autodeal.dk´s kundeservice, som kan være med til at give råd og vejledning om mindsteprisen. 

5.2 Autodeal.dk har til en hver tid ret til at afvise eller fjerne en bil, hvis det vurderes, at bilens mindstepris er urealistisk høj og ikke vil blive opnået. I disse tilfælde vil en ny mindstepris blive anbefalet. 

5.3 Såfremt Autodeal.dk fremskaffer en køber, som vil købe bilen for mindsteprisen eller over, så er sælger til en hver tid forpligtiget til at sælge. Dette gør sig også gældende, hvis sælger og Autodeal.dk har indgået aftale om at sænke mindsteprisen, og denne så bliver budt af en køber. Det samme gør det sig gældende, hvis Autodeal.dk finder en køber, som ikke er tilmeldt auktionen. 

5.4 Opnås mindsteprisen ikke inden for normeret auktionstid, vil bilen indgå i en efterhandelsfase, hvor bilen forsøges at blive handlet manuelt med hjælp af Autodeal.dk’s handelsagenter. Her vil kundeservice tage kontakt til højestbydende køber og sælger, med henblik på at afklare om der er mulighed for at nå til enighed om en handel. Alt efterhandel er underlagt samme regelsæt som normal auktion. Sælger er ikke forpligtiget til at sælge i efterhandel til bud under mindstepris, men indgås der skriftlig eller mundtlig efterhandelsaftale, så gælder samme handelsbetingelser som ved normal auktion. Fremskaffer Autodeal.dk bud svarende til mindsteprisen eller højere i løbet af 24 timer svarende til efterhandelsperioden, så er sælger forpligtiget til at sælge på ligefod, som hvis buddet var kommet inden hammerslag. 

6 Budregler

6.1 Alle bud, der afgives på auktion, er bindende. Dette gør sig gældende ved alle aktionstyper samt ved bud afgivet online, telefonisk til Autodeal.dk eller bud afgivet på anden vis. Bud kan under ingen omstændigheder annulleres eller ændres, når de først er afgivet. 

6.2 Bud der afgives, skal altid være højere end det førhen værende bud, for at blive registreret som et bud. Skulle to købere byde det samme, vil første bud blive registreret og andet vil blive afvist med mulighed for at overbyde igen. 

6.3 Bud, som afgives i tilfælde af efterhandel, er underlagt samme gældende regler som ved normal auktion.  

6.4 Bud afgivet på auktion er altid gældende 12 timer efter endt auktion. Dette gør sig også gældende selvom mindsteprisen ikke bliver opnået. Dette kan f.eks. være aktuelt, hvis sælger efter auktionen er afsluttet, beslutter sig for at sænke mindsteprisen.   

6.5 Autodeal.dk har en budagent, som er til rådighed for alle købere på hjemmesiden. Funktionen fungerer således, at brugeren kan indtaste det maksimale beløb, som vedkommende vil byde på auktionen. Budagenten overvåger konstant auktionen, og skulle en anden køber byde på bilen, vil budagenten automatisk aflægge et bud på vegne af brugeren. Buddet afgives i det mindst mulige interval og vil gentages indtil det maksimale beløb er nået. Det understreges, at bud afgivet med budagenten er underlagt samme bestemmelser som normalt afgivne bud. 

6.6 Når der afgives et bud som er over mindsteprisen, er der automatisk indgået en juridisk bindende aftale mellem sælger og højestbydende køber – begge partner skal derfor opfylde deres part af handlen. Sælger skal levere bilen i den forskrevne stand og køber skal betale og tage imod bilen. Det understreges, at Autodeal.dk ikke er en del af efterfølgende handel mellem køber og sælger, og der henvises til betingelserne herom. 

6.7 Når der aflægges bud som er på mindsteprisen eller derover, udløser det per definition købs- og salgssalær til køber og sælger. Der henvises til sektionen for salær regler. 

7 Salærbetingelser

7.1 Når der er opnået hammerslag på en auktion, så er både køber og sælger forpligtiget til at betale salær til Autodeal.dk. Det gør sig gældende i alle sammenhænge og alle former for hamerslag, hvor Autodeal.dk har formidlet kontakt mellem køber og sælger. 

7.2 Pligten til at betale salær til Autodeal.dk påvirkes ikke af den efterfølgende handelsperiode mellem køber og sælger. Gennemføres handlen ikke, så er både køber og sælger stadig forpligtiget til at betale salær til Autodeal.dk uanset, hvad årsagen måtte være. Endvidere understreges det, at misligholdelse fra enten køber eller sælger ikke medfører, at salærpligten for den anden part bortfalder. Disse stridigheder er udelukkende et anliggende mellem køber og sælger, og kan under ingen omstændigheder påvirke salærpligten til Autodeal.dk

7.3 Salæret fastsættes altid efter hammerslagsprisen opnået på Autodeal.dk, og ikke efter hvad handelsprisen måtte blive mellem køber og sælger.

7.4 Gældende salærpriser kan til en hver tid findes på www.autodeal.dk & www.autodeal.dk/forhandler.

7.5 Salærbetaling skal altid ske i henhold til Autodeal.dk’s betalingsbetingelser. Der henvises til sektionen vedrørende betalingsbetingelser.

7.6 Såfremt sælger ikke er i stand til at levere bilen til køber efter succesfuld hammerslag, så forbeholder Autodeal.dk sig retten til at kræve dobbeltsalær fra sælger.

7.7 Afbryder / annullere enten køber eller sælger handlen, så forbeholder Autodeal.dk sig retten til at opkræve dobbeltsalær fra parten som afbryder handlen.  

7.8 Har sælger eller køber ikke været i stand til at opfylde sin del af handlen efter en uge fra auktions dagen, så forbeholder Autodeal.dk sig retten til at fakturere jf. pkt. 7.6. Afsluttes handlen alligevel senere end en uge, så kan Autodeal.dk kreditere og fakturere modparten jf. normale salærbetingelser. 

 

8 Andre auktionsregler

8.1 Alle auktioner håndteres og styres udelukkende af Autodeal.dk.  Start- og sluttidspunkter bestemmes også af Autodeal.dk

8.2 Autodeal.dk forbeholder sig retten til at aflyse, udskyde samt ændre planlagte auktioner uden varsel. Endvidere forbeholder Autodeal.dk sig retten til at afvise og annullere igangværende auktioner uden yderligere forklaring samt at der ikke kan gøres økonomisk krav mod Autodeal.dk for dette. Dette gør sig gældende både før og under aktioner.

8.3 Autodeal.dk forbeholder sig retten til at regulere mindsteprisen med en tilsvarende rabat på salæret såfremt det kan betyde at en handel kan afsluttes. Det som mindsteprisen nedjusteres med gives i rabat fra Autodeal.dk til sælger. Dette koster derved ikke sælger noget og stiller vedkommende ikke dårligere. 

9 Forhold mellem køber, sælger og Autodeal.dk

9.1 Det understreges, at Autodeal.dk udelukkende agerer som mellemmand(mægler) mellem køber og sælger. Derfor står Autodeal.dk også uden ansvar i sager som erstatninger, tvister, uenigheder eller på anden vis uoverensstemmelser mellem køber og sælger.

9.2 Når der bliver indgået en handelsaftale mellem køber og sælger ved opnået mindstepris eller på anden vis accepteret aftale jf. ovenstående handelsbetingeler vil Autodeal.dk som udgangspunkt formidle kontaktoplysningerne på tværs af køber og sælger. 

9.3 Autodeal.dk bistår gerne som mellemmand i potentielle tvistsager og vil gerne yde den tilstrækkelige hjælp og ekspertise, der måtte være brug for i sagerne. Dog er det ikke Autodeal.dk’s ansvar at finde frem til en løsning.

9.4 Alle aftaler, køb, salg og anden handel på Autodeal.dk er alle underlagt Dansk lovgivning, hvilket også gør sig gældende for køber og sælger. 

9.5 Køretøjer må gerne sættes til salg med gæld på Autodeal.dk, men gæld skal altid indfries inden overdragelse. Det understreges derfor, at sælger er ansvarlig for at indfrie gælden, og at dette ikke dækkes udover budprisen. Gæld vil aldrig hænge på køber, da den skal indfries som en del af købesummen.

9.6 Auktioner som har opnået mindstepris på Autodeal.dk skal altid være afsluttet senest en uge efter hammerslag. 

10 Levering, overdragelse og betaling

10.1 Eftersom Autodeal.dk udelukkende agerer som mellemmand, så må betaling og levering ultimativt være et mellemværende mellem køber og sælger. Dog foreligger følgende retningslinjer, som man bør følge, når man handler på Autodeal.dk:

• Levering eller afhentning af bilen bør senest være fuldført en uge efter auktionen er afsluttet inden for normal arbejdstid, 08:00 – 17:00

• Betaling skal foregå iflg. Dansk lovgivning og bør som udgangspunkt altid ske via straks-overførsel.

• Ved betaling og overdragelse skal der også ske udveksling af nøgler, original registreringsattest og andre medfølgende dokumenter. 

10.2 Ved levering eller overdragelse har køber ret til at teste, prøve og på anden vis sikre sig, at bilen lever op til den beskrevne stand. En mindre prøvekøretur må derfor forventes. 

10.3 Der kan på Autodeal.dk som udgangspunkt vælges 3 typer for levering. Afhentning, Levering samt ”Levering ved synshal”. Nedenfor er de beskrevet:

• Er der indgået aftale om ”Afhentning”, så er det køber, som er forpligtiget til at afhente bilen på sælgers adresse.

• Ved ”Levering” har sælger forpligtiget sig til at levere bilen til køber inden for en selvvalgt radius. Sælger forpligtiger sig kun til at levere til steder, hvor der ikke forekommer ekstraordinære omkostninger til eksempelvis færger eller brobilletter.  

• ”Levering ved synshal” er en leveringsmetode, hvor sælger indleverer bilen ved en af Autodeal.dk’s samarbejdende synshaller. Her bliver bilen brugtvognstjekket, hvorefter sælger kan få transporteret bilen via Autodeal.dk’s transportør eller på anden vis selv stå for den restende afhentning. ”Levering ved synshal” er en tillægsservice og skal vælges i forlængelse af en af de andre 2 leveringsmetoder. ”Levering ved synshal” kan altså ikke vælges som den eneste leveringsmulighed, fordi både køber og sælger skal være enige om denne løsning. For yderligere forklaringer til ”Levering ved synshal” henvises der til de særskilte betingelser for denne service. 

10.4 Der gælder som udgangspunkt samme regler ved handel på Autodeal.dk som der normalt vil gøre i en bilhandel. Køber har f.eks. som udgangspunkt 3 uger til at afmelde plader eller få bilen omregistreret. Der henvises i øvrigt til den gældende danske lovgivning. 

10.5 Det må antages, at der fra tid til anden kan forekomme tvister mellem køber og sælger. Det understeges, at disse skal løses mellem partnerne og at de er underlagt dansk lovgivning. Autodeal.dk stiller gerne ekspertise til rådighed, og vil efter bedste evne forsøge at afhjælpe situationen. 

11 Betingelser for valg af leveringsservice ”Indlevering ved synshal”

11.1 Før servicen kan udføres, er det en nødvendighed, at både køber og sælger acceptere valget. Det er først sælger, der vælger hvorvidt vedkommende er interesseret i at indlevere bilen ved en synshal. Dette vil så være synligt på auktion for sælger. Vindende køber vælger dernæst om vedkommende vil acceptere indlevering ved synshal. Hvis ja, vælges ”Indlevering ved synshal”. Hvis nej, så vælges der den standard løsning der er valgt fra sælgers side, enten afhentning eller levering. 

11.2 Det understreges, at der er tale om en ekstra service, og at denne påfører en ekstraomkostning. 

• Prisen er for køber DKK 280,-  ekskl. moms.

11.3 Der er nedestående beskrevet den krævede procedure for servicen:

• Sælger indleverer bilen til den valgte synshal. Det er her vigtigt, at bilen er let vasket udenpå, da det er afgørende, at den synsansvarlige har mulighed for at vurdere kosmetiske skader.  Er bilen ikke let vasket, har synshallen mulighed for at afvise bilen eller opkræve et ekstra gebyr for vask. Ved let vask forstås, at bilen ikke skal være fyldt med snavs og skidt, men at der gerne må være mindre snavs rundt omkring. Det er udelukkende, så synshallen kan vurdere den kosmetiske stand.

• Ved indlevering af bilen skal sælger overdrage nøgler, original registreringsattest og alt andet der eventuelt måtte medfølge bilen i den indgåede handel. 

• Synshallen udleverer herefter en indleveringskvittering, som er sælgers bevis på at bilen er blevet indleveret. 

• Efter indlevering har synshallen 24 timer til at udføre brugtvognstjekket samt sende brugtvognsdokumentet til kontakt@autodeal.dk

• Efter modtagelse af brugtvognsdokumentet har køber 24 timer til at godkende og betale sælger. Her gælder samme betingelser som ved normal handel. Ønsker køber ikke at godkende købet, så skal køber rette henvendelse til sælger og Autodeal.dk inden for samme tidsfrist.

• Når købet er godkendt og betalt af køber, skal sælger bekræfte modtagelse af betaling til Autodeal.dk

• Afslutningsvis arrangeres der transport. Som udgangspunkt har køber ret til selv at hente bilen, arrangere transport med 3. part eller benytte sig af Autodeal.dk’s transportaftale. 

11.4 Det understreges, at bilen skal være afmeldt, når den forlader synshallen. Det vil som udgangspunkt altid blive gjort af synshallen

11.5 Opstår der tvist mellem køber og sælger som følge af et brugtvognstjek, der ikke stemmer overens med sælgers beskrivelse på Autodeal.dk, så har partnerne 24 timer til at nå til enighed om et afslag/forlig. Er det ikke muligt for køber og sælger at nå til enighed inden for tidsfristen, så er det sælgers ansvar at afhente bilen ved synshallen. 

11.6 Det bør understreges, at mindre fejl og mangler, der ikke er beskrevet korrekt af sælger må antages at være en acceptabel fravigelse mellem brugtvognstest og auktionsbeskrivelse. Mindre fejl og mangler anses for at være ting som koster under DKK 1.000,- i reservedele for en professionel bilforhandler. 

11.7 Biler med en mindstepris på 10.000 og derunder anses for at være så billige, at det må forventes at der er fejl og mangler. Der kan derfor ikke gøres indsigelse på disse, da værdien er for lav. 

11.8 Risiko, forsikring og ansvar følger som udgangspunkt bilens nummerplade og ejer. Ved indlevering ved synshal er det stadig bilens ejer, som bærer risiko for eventuelle skader, tyveri mv. Risikoen overgår først i det øjeblik, at bilen bliver afhentet på synshallens adresse. 

11.9 Autodeal.dk agerer udelukkende som mellemmand og faciliterer udelukkende kontakten og servicen, og kan aldrig drages til ansvar for skader, tyveri, forsømmelse mv., som måtte ske som følge af den valgte service.

12 Betingelser for valg af Safe-pay & Levering med transpotør

12.1 Når Autodeal.dk har modtaget betaling på Safe-pay konto, har køber 6 hverdage til at få transporteret og godkendt bilen. Tager det længere tid, skal Autodeal.dk kontaktes, da handlen ellers vil blive automatisk godkendt.
12.2 Safe-pay kontooplysninger er: 7320-0002032121.

12.3 Vi anbefaler altid, at man overfører med straksbetaling for at undgå bankforsinkelser. 

12.4 Efter at køretøjet er blevet leveret til køber adresse, har vedkommende 24 timer til at godkende køretøjet. Herefter vil der ske automatisk godkendelse, medmindre der er taget kontakt til Autodeal.dk.

12.5 Sælger skal i forlængelse af forrige punkt have køretøjet klar til afhentning i 6 dage.  

12.6 Køber har selv mulighed for at bestille og planlægge transport. Alternativt kan køber vælge at benytte Autodeal.dk’s transportaftale med Axess Logistics. Klik her for priser mv. 

12.7 Skulle en handel mod forventning ikke blive gennemført, og er transport allerede håndteret, så er det som udgangspunkt køber der betaler, medmindre andet aftales internt mellem køber og sælger. 

12.8 Mindre fejl og mangler, der ikke er beskrevet korrekt af sælger må antages at være en acceptabel fravigelse fra auktionsbeskrivelse. Mindre fejl og mangler anses for at være ting som koster under DKK 1.000,- i reservedele for en professionel bilforhandler.

12.9  Leveres en bil med transport, som viser sig ikke at være i en beskrevne stand jf. mangler og skader, og kan sælger og køber ikke nå til enighed om et afslag som følge af manglen (bil godkendes ikke), så er det sælgers eget ansvar at få hjembragt bilen. 

12.10 Registreringsattest og andre relevante dele og dokumenter overdrages sammen med bil til transportfirma og efterfølgende til forhandleren. Det er købers ansvar at tjekke disse ved levering. 

12.11 Risikoen for køretøjet påhviler sælger indtil overdragelse af køretøj til enten køber eller transportfirma. Sælger står for risikoen, når køretøjet er i deres varetægt. Dette gælder både for godkendte og ikke godkendte køretøjer. 

12.12 Forgæves transportafhentning som følge af sælger, dækkes ene og alene af sælger. 

12.13 Autodeal.dk er formidler af kontakt mellem køber og sælger, og det understreges derfor, at handlen som ved normal auktion er gennemført, når mindstepris er opnået ved normal auktion eller ved 24 timers efterhandel. Herefter er det køber og sælger, som har kontakten. Autodeal.dk står naturligvis altid til rådighed for hjælp og vedledning.

12.14 Der gælder samme generelle retningslinjer for auktionskøb med levering, som der gør ved normal afhentning. 

13 Betalingsbetingelser

13.1 Fakturaer for private personer skal være betalt senest 7 dage efter fakturadato.  

13.2 Med mindre andet er aftalt med den specifikke kunde, så skal alle fakturaer for erhvervsdrivende være betalt senest 14 dage efter fakturadato. I samme omfang forventer Autodeal.dk også, at der gives minimum 14 dages betalingsfrist til eventuelle fakturaer til Autodeal.dk.

13.3 I tilfælde af fakturaer, som ikke bliver betalt til retmæssig tid, vil skylderen blive pålagt en rente på 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen. Endvidere vil der blive pålagt et rykkergebyr for hver rykkerskrivelse tilsendt i henhold til dansk lovgivning og rentelovgivningen

13.4 Autodeal.dk kan til en hver tid kræve aconto betaling eller depositum fra kunder, hvor det vurderes særligt risikofyldt at yde dem kredit. 

13.5 Der kan til enhver tid indbetales til Autodeal.dk’s bankkonto. Denne er listet nedenfor:

• Bank: Djurslands Bank

• Reg. nr.: 7320

• Konto nr.: 0001737803

14 Immaterielle rettigheder

14.1 Alt materiale, information, know-how, varemærker, billeder, design, tekster, auktion system, tekniske koder mv. tilhører ene og alene Autodeal.dk. Enhver form krænkelse vil fører til påbud og efterfølgende anmeldelse. 

14.2 Brugerne af Autodeal.dk’s platform har udelukkende en brugsret til sitet. ALLE ophavs- og varemærkerettigheder tilhører udelukkende Autodeal.dk

15 Ansvarsfraskrivelse

15.1 Autodeal.dk er udelukkende en virksomhed, der formidler kontakt mellem køber og sælger, og Autodeal.dk fraskriver sig ethvert ansvar som følge af de handler der foregår på auktionssiden. Dette gælder alle aspekter.

15.2 Autodeal.dk har intet ansvar i tvist sager eller efterfølgende retssager. Dette er udelukkende en sag mellem køber og sælger. 

15.3 Autodeal.dk er ikke ansvarlig for eventuelle tab som køber eller sælger måtte lide i tilfælde af fejl eller nedbrud af auktionssiden eller på anden vis nedbrud af Autodeal.dk’s værktøjer. 

15.4 Autodeal.dk frasiger sig ethvert ansvar der måtte være som følge af brugen af auktion siden i form af potentielle virusser, cyperangreb eller lignende.

15.5 Enhver brug af alle af Autodeal.dk’s ydelser og services sker på egen risiko. 

16 Andre forbehold og betingelser

16.1 Ved brug af Autodeal.dk kan sælger i tilfælde af ikke solgt bil blive kontakt af https://dreivers.dk/ for at høre om de eventuelt skal hjælpe med at sælge bilen i stedet for.

16.2 Der tages forbehold for eventuelle trykfejl, tastefejl og andre fejl. Dette gælder alle aspekter af Autodeal.dk ApS